اینترنت پرسرعت (128Kbps) ....................................... به هزینه اشتراک سه ماهه 2%، شش ماهه 7% نه ماهه 10% و دوازده ماهه 12% تخفیف تعلق می گیرد.

عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اينترنت پرسرعت حامي 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 128 61,560 ريال 180,986 ريال 343,504 ريال 515,257 ريال 650,073 ريال
اینترنت پرسرعت حامی 24 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 128 91,800 ريال       969,408 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 128 97,200 ريال 285,768 ريال 542,376 ريال 813,564 ريال 1,026,432 ريال
اینترنت پرسرعت حامی 48 گیگ در 12ماه (2تا 8 صبح نيم بها) 128 138,240 ريال       1,459,814 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 04 گيگ در ماه (2تا 8 صبح نيم بها) 128 149,040 ريال 438,177 ريال 831,643 ريال    
اینترنت پرسرعت حامی 36 گیگ در 6 ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 128 194,400 ريال   1,084,752 ريال    
اينترنت پرسرعت حامي 06 گيگ در ماه (2 تا 5 صبح نيم بها و تا 8 رايگان) 128 212,760 ريال 625,514 ريال      

اینترنت پرسرعت (256Kbps)


عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اينترنت پرسرعت چالاک 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 256 70,200 ريال 206,388 ريال 391,716 ريال 587,574 ريال 741,312 ريال
اينترنت پرسرعت چالاک 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 256 105,840 ريال 311,169 ريال 590,587 ريال    
اینترنت پرسرعت چالاک 36 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 256 124,200 ريال       1,311,552 ريال
اینترنت پرسرعت چالاک 24 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 256 156,600 ريال   873,828 ريال    
اينترنت پرسرعت چالاک 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 256 167,400 ريال 492,156 ريال      
اینترنت پرسرعت چالاک 18 گیگ در 3 ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 256 220,320 ريال 647,740 ريال      
ينترنت پرسرعت چالاک 06 گيگ در ماه (2 تا 5 صبح نيم بها و تا 8 رايگان) 256 247,320 ريال        
اينترنت پرسرعت چالاک 10 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 256 366,120 ريال        

اینترنت پرسرعت (512Kbps)


عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اينترنت پرسرعت چلچله 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 512 85,320 ريال 250,840 ريال 476,085 ريال 714,128 ريال 900,979 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 512 122,040 ريال 358,797 ريال 680,983 ريال    
اينترنت پر سرعت چلچله 3 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت) 512 150,120 ريال 441,352 ريال 837,669 ريال    
اینترنت پرسرعت چلچله 48 گیگ در12 ماه (2تا 8 صبح نيم بها) 512 164,160 ريال       1,733,529 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 512 182,520 ريال 536,608 ريال      
اینترنت پرسرعت چلچله 18 گیگ در 3ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 512 236,520 ريال 695,368 ريال      
اينترنت پرسرعت چلچله 06 گيگ در ماه (2 تا 5 صبح نيم بها و تا 8 رايگان) 512 258,120 ريال        
اینترنت پرسرعت چلچله 120 گیگ در 12ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 512 282,960 ريال       2,988,057 ريال
اینترنت پرسرعت چلچله 60 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 512 291,600 ريال   1,627,128 ريال    
اينترنت پرسرعت چلچله 10 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 512 388,800 ريال        
اينترنت پرسرعت چلچله 20 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 512 592,920 ريال        

اینترنت پرسرعت (1Mbps)


عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اينترنت پرسرعت چابک 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 1024 117,720 ريال 346,096 ريال 656,877 ريال 985,316 ريال 1,243,123 ريال
اينترنت پرسرعت چابک 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 1024 151,200 ريال 444,528 ريال 843,696 ريال 1,265,544 ريال 1,596,672 ريال
اینترنت پرسرعت چابک 48 گیگ در 12ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 1024 200,880 ريال       2,121,292 ريال
اينترنت پرسرعت چابک 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 1024 216,000 ريال 635,040 ريال      
اینترنت پرسرعت چابک 06 گیگ در ماه(2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 1024 268,920 ريال 790,624 ريال      
اينترنت پرسرعت چابک 6 گيگ در ماه ( 90 دقيقه رايگان 9:30 تا 11 صبح رايگان اسپورت ) 1024 290,520 ريال 854,128 ريال      
اينترنت پرسرعت چابک 120 گيگ در 12ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 1024 319,680 ريال       3,375,820 ريال
اينترنت پرسرعت چابک10 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 1024 409,320 ريال        
اینترنت پرسرعت چابک 120 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 1024 517,320 ريال   2,886,645 ريال    
اينترنت پرسرعت چابک20 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 1024 625,320 ريال        
اينترنت پرسرعت چابک40 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 1024 1,057,320 ريال        

اینترنت پرسرعت (2Mbps) ............................................ بهره گیری مناسب و کامل از سرویس 2 مگابیت مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.


عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اينترنت پرسرعت کيميا 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 2048 160,920 ريال 473,104 ريال 897,933 ريال 1,346,900 ريال 1,699,315 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 2048 193,320 ريال 568,360 ريال 1,078,725 ريال 1,618,088 ريال 2,041,459 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 2048 258,120 ريال 758,872 ريال 1,440,309 ريال 2,160,464 ريال 2,725,747 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 06 گيگ در ماه (2 تا 5 صبح نيم بها و تا 8 رايگان) 2048 312,120 ريال 917,632 ريال      
اينترنت پرسرعت کيميا 10گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 2048 441,720 ريال        
اینترنت پرسرعت کیمیا 60 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 2048 599,400 ريال 1,762,236 ريال      
اينترنت پرسرعت کيميا 20 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 2048 690,120 ريال        
اینترنت پرسرعت کیمیا 180 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 2048 756,000 ريال   4,218,480 ريال    
اينترنت پرسرعت کيميا 30 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 2048 895,320 ريال        
اينترنت پرسرعت کيميا 60 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 2048 1,413,720 ريال        

اینترنت پرسرعت (4Mbps) ............................................ بهره گیری مناسب و کامل از سرویس 4 مگابیت مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.


عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اينترنت پرسرعت کولاک 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 4096 182,520 ريال 536,608 ريال 1,018,461 ريال 1,527,692 ريال 1,927,411 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 4096 214,920 ريال 631,864 ريال 1,199,253 ريال 1,798,880 ريال 2,269,555 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 4096 268,920 ريال 790,624 ريال 1,500,573 ريال 2,250,860 ريال 2,839,795 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 10 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت ) 4096 430,920 ريال 1,266,904 ريال 2,404,533 ريال 3,606,800 ريال 4,550,515 ريال
اینترنت پرسرعت کولاک 360 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 4096 827,172 ريال       8,734,936 ريال
اینترنت پرسرعت کولاک 90 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 4096 830,520 ريال 2,441,728 ريال      
اينترنت پرسرعت کولاک 30 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 4096 916,920 ريال        
اینترنت پرسرعت کولاک 360 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 4096 1,370,520 ريال   7,647,501 ريال    
اينترنت پرسرعت کولاک 60 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 4096 1,446,120 ريال        
اينترنت پرسرعت کولاک 100 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 4096 2,148,120 ريال        

اینترنت پرسرعت (10Mbps) ........................................ بهره گیری مناسب و کامل از سرویس 10 مگابیت مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.


عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اينترنت پرسرعت شهاب 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 10240 205,200 ريال 603,288 ريال 1,145,016 ريال 1,717,524 ريال 2,166,912 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 10240 236,520 ريال 695,368 ريال 1,319,781 ريال 1,979,672 ريال 2,497,651 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 10240 301,320 ريال 885,880 ريال 1,681,365 ريال 2,522,048 ريال 3,181,939 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 10 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت) 10240 474,120 ريال 1,393,912 ريال 2,645,589 ريال 3,968,384 ريال 5,006,707 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 20 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 10240 722,520 ريال 2,124,208 ريال 4,031,661 ريال 6,047,492 ريال 7,629,811 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 40 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 10240 1,078,920 ريال 3,172,024 ريال 6,020,373 ريال 9,030,560 ريال 11,393,395 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 200 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 10240 3,919,320 ريال 11,522,800 ريال 21,869,805 ريال 32,804,708 ريال 41,388,019 ريال

اینترنت پرسرعت نامحدود ( 128 ) - سرویس نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد


عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود برنزی 128 با امکان تبادل حداقل 6 گیگ درماه 128 155,520 ريال 457,228 ريال 867,801 ريال 1,301,702 ريال 1,642,291 ريال
اينترنت پرسرعت حامي نامحدود نقره اي ( با 3 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گيگ درماه) 128 247,320 ريال 727,120 ريال 1,380,045 ريال 2,070,068 ريال 2,611,699 ريال
اينترنت پرسرعت حامي نامحدود طلايي ( با 7 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 14 گيگ درماه) 128 333,720 ريال 981,136 ريال 1,862,157 ريال 2,793,236 ريال 3,524,083 ريال

اینترنت پرسرعت نامحدود ( 256) - سرویس نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گرددعنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اينترنت پرسرعت چالاک نامحدود برنزي 256 با امکان تبادل حداقل 10 گيگ درماه 256 226,800 ريال 666,792 ريال 1,265,544 ريال 1,898,316 ريال 2,395,008 ريال
اينترنت پرسرعت چالاک نامحدود نقره اي ( با 4 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 18 گيگ درماه) 256 387,720 ريال 1,139,896 ريال 2,163,477 ريال 3,245,216 ريال 4,094,323 ريال
ينترنت پرسرعت چالاک نامحدود طلايي ( با 10 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 25 گيگ درماه) 256 538,920 ريال 1,584,424 ريال 3,007,173 ريال 4,510,760 ريال 5,690,995 ريال

اینترنت پرسرعت نامحدود ( 512) - سرویس نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد


عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اينترنت پرسرعت چلچله نامحدود برنزي 512 با ام?ان تبادل حداقل 20 گيگ درماه 512 398,520 ريال 1,171,648 ريال 2,223,741 ريال 3,335,612 ريال 4,208,371 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله نامحدود نقره اي ( با 5 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 36 گيگ درماه) 512 603,720 ريال 1,774,936 ريال 3,368,757 ريال 5,053,136 ريال 6,375,283 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله نامحدود طلايي ( با 13 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 60 گيگ درماه) 512 927,720 ريال 2,727,496 ريال 5,176,677 ريال 7,765,016 ريال 9,796,723 ريال

اینترنت پرسرعت نامحدود ( 1024) - سرویس نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گرددعنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود برنزی 2048 با امکان تبادل حداقل 81 گیگ درماه 2048 1,143,720 ريال 3,362,536 ريال 6,381,957 ريال 9,572,936 ريال 12,077,683 ريال
اينترنت پرسرعت کیميا نامحدود نقره اي ( با 13 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گيگ درماه) 2048 1,748,520 ريال 5,140,648 ريال 9,756,741 ريال 14,635,112 ريال 18,464,371 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا نامحدود طلايي ( با 25 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گيگ درماه ) 2048 3,692,520 ريال 10,856,008 ريال 20,604,261 ريال 30,906,392 ريال 38,993,011 ريال

اینترنت پرسرعت نامحدود ( 2048) - سرویس نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد


عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود برنزی 2048 با امکان تبادل حداقل 81 گیگ درماه 2048 1,143,720 ريال 3,362,536 ريال 6,381,957 ريال 9,572,936 ريال 12,077,683 ريال
اينترنت پرسرعت کیميا نامحدود نقره اي ( با 13 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گيگ درماه) 2048 1,748,520 ريال 5,140,648 ريال 9,756,741 ريال 14,635,112 ريال 18,464,371 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا نامحدود طلايي ( با 25 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گيگ درماه ) 2048 3,692,520 ريال 10,856,008 ريال 20,604,261 ريال 30,906,392 ريال 38,993,011 ريال

اینترنت پرسرعت نامحدود ( 4096) - سرویس نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد


عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اينترنت پرسرعت کولاک نامحدود برنزي 4096 با امکان تبادل حداقل 162 گيگ درماه 4096 2,061,720 ريال 6,061,456 ريال 11,504,397 ريال 17,256,596 ريال 21,771,763 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک نامحدود نقره اي ( با 18 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 240 گيگ درماه) 4096 3,022,920 ريال 8,887,384 ريال 16,867,893 ريال 25,301,840 ريال 31,922,035 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک نامحدود طلايي ( با 36 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 360 گيگ درماه) 4096 5,388,120 ريال 15,841,072 ريال 30,065,709 ريال 45,098,564 ريال 56,898,547 ريال
Error
  • You are not authorised to view this resource.